Foodrhythms

Raksha Kamat

Raksha Kamat

@RakshasKitchen

Chef, Food Critic, Food Stylist, Photographer

I am a food blogger, food stylist, food photographer.I also do restaurant reviews and product review...Read More

KA, IN
Karnataka, IN
Raksha Kamat

Raksha Kamat

KA, IN
Karnataka, IN